شمارۀ سوم؛ 1402 خورشیدی

۱- شناس‌نامه و فهرست مطالب

صفحات: ۱ - ۹

۲- سرنامه

دکتر خلیل‌الله افضلی صفحات: ۱۱ - ۱۵

۳- پیوند داستان‌سرایی عامه و مذهب عامیانه‌؛ بررسی نقش بی‌بی ستی در ابومسلم‌نامه

دکتر آمنه ابراهیمی صفحات: ۱۹ - ۳۷

۴- معروف بغدادی و نخستین فعالیت‌های کارگاه بایسنغر میرزا

دکتر شیوا میهن صفحات: ۳۹ - ۸۱

۵- محرّر مجالس العشّاق؛ سلطان‌حسین بایقرا (بحثی در مؤلّف مجالس العشّاق)

دکتر مهدی ییلاقی صفحات: ۸۳ - ۱۰۹

۶- آئینۀ شاهی: واکاوی اندیشۀ مولانا حسین واعظ کاشفی در تکوین مکتب سیاسی هرات

دکتر داوود عرفان صفحات: ۱۱۱ - ۱۳۱

۷- آگاهی‌های تازه دربارۀ امیر جمال الدین عطاء الحسینی و پروانچۀ سیورغال او به خط امیر علی‌شیر نوایی

دکتر خلیل‌الله افضلی صفحات:‌ ۱۳۳ - ۱۷۲

۸- مقایسۀ افسانه‌ها و حکایت‌های مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری با روایت‌های شفاهی

دکتر محمد جعفری قنواتی صفحات: ۱۷۵ - ۱۸۳

۹- پژوهشی در آب‌انبارهای محلۀ قضّات در شهر کهنۀ هرات

غلام‌محمد عاصم و دکتر تتسویا اندو/برگردان از انگلیسی: طه آور صفحات: ۱۸۵ - ۲۰۸

۱۰- جعفر بایسنغری؛ حیات، هنر و شیوه

سیّد امیر منصوری صفحات: ۲۱۰ - ۲۴۵