دیدارها

دیدار و گفت‌وگو با دکتر عبدالغفور آرزو...

در دیداری که دکتر عبدالغفور آرزو ادیب و نویسندۀ برجستۀ کشور با شماری از فرهنگیان در مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر داشت به بیان برخی چالش‌ها و مشکلات امروز جهان و افغانستان پرداخت. در این دیدار که به روز پنج‌شنبه ۲۳ عقرب/آبان ...

تاریخ انتشار: 1399/01/02 بیش‌تر بخوانید ...