تماس با ما

افغانستان، هرات، میدان شهر نو به سمت پای حصار، ضلع شمالی ارگ، ساختمان باغ شهر، مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر
ایمیل آدرس:
info@baysunghur.com
داکتر خلیل الله افضلی – مدیر موسسه:
0093700246606
0093797661920
داوود سنگانی – مسئول اداری موسسه:
0093795984106
تلفن داخلی موسسه:
009340231958