مجلات

فراخوان مقاله برای شمارۀ چهارم نامۀ بایس...

«نامۀ بایسنغر» در چهارمین گام خود پذیرای مقالات و یادداشت‌های پژوهشگران گرامی در محورهای زیر و در چارچوب اهداف این مجله است. این شماره نیز همچون سه شمارۀ پیش از خود، به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر و وضعیت اجتماعی هرات ...

تاریخ انتشار: 1403/02/30 بیش‌تر بخوانید ...

انتشار نخستین شماره از نامۀ بایسنغر

شمارۀ نخست «نامۀ بایسنغر» سال‌نامۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر منتشر شد. این سال‌نامه که ویژۀ مطالعات ادبی، تاریخی و فرهنگی هرات است در 348 صفحه به چاپ رسیده است. در این سال‌نامه در پنج بخش «جست‌وجو»، «هرات‌شناسی»، «هریوکان»، «عرضه‌داشت» و «تازه‌درگذشتگان» ...

تاریخ انتشار: 1398/11/05 بیش‌تر بخوانید ...