مجلات

1- آرامگاه مرمت شدۀ خواجه ابوالولید در ه...

ترجمۀ سیندخت تمنا[1] چکیده این نوشته گزارشی از بازسازی اخیر مجموعۀ مسجد و آرامگاه خواجه ابوالولید از علمای مسلمان و مورد احترام قرن سوم هجری در شهر هرات است. این بنا در سال 1364ش. در بمباران هوایی تخریب شد. بخشی از این ...

تاریخ انتشار: 1399/06/03 نویسنده: عبدالواسع نجیمی* بیش‌تر بخوانید ...

انتشار نخستین شماره از نامه بایسنغر

شمارۀ نخست «نامۀ بایسنغر» سال‌نامۀ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر منتشر شد. این سال‌نامه که ویژۀ مطالعات ادبی، تاریخی و فرهنگی هرات است در 348 صفحه به چاپ رسیده است. در این سال‌نامه در پنج بخش «جست‌وجو»، «هرات‌شناسی»، «هریوکان»، «عرضه‌داشت» و «تازه‌درگذشتگان» ...

تاریخ انتشار: 1398/11/05 بیش‌تر بخوانید ...