در دست نشر

کتب در دست چاپ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر

شناس‌نامۀ جامی، علی‌اصغر بشیر؛ هرات در عهد صفویان، دکتر جلال‌الدین صدیقی (پایان‌نامۀ دکتری نویسنده در دانشگاه تهران)؛ ملوک کرت هرات، علی‌محمد زهما؛ فهرست مقالات مجلات ادبی هرات، به کوشش عبدالغفور سنگانی؛ چارایماق، لودویک آدمک، ترجمۀ عبدالعظیم صدیقی؛ دیوان ملا ...

تاریخ انتشار: 1398/12/27 بیش‌تر بخوانید ...