شمارۀ نخست؛ 1398 خورشیدی

1- شناس‌نامه و فهرست مطالب

صفحات 1 - 8

2- سخن سردبیر

خلیل‌الله افضلی صفحات 9 - 14

3- سهم میرعلی‌شیر نوایی در رشد موسیقی علمی و عملی عهد تیموریان

دکتر اسدالله شعور* صفحات 17 - 33

4- کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی جلال‌الدین صدیقی

دکتر حبیب پنجشیری* صفحات 35 - 48

5- صدای جامی در هرات

دکتر خلیل‌الله افضلی* صفحات 49 - 90

6- «تاریخ وصّاف»؛ نسخه‌ای ارزشمند از کتاب‌خانۀ بایسنغر میرزا

دکتر شیوا میهن* صفحات 91 - 116

7- هرات‌پژوهی در شبه‌قاره، پیشینه و گستره

دکتر عارف نوشاهی* صفحات 117 - 146

8- ریشه و پیشینۀ قوم جمشیدی

عبدالعظیم صدیقی* صفحات 147 - 164

9- فولکلور هرات در آغاز سدۀ دهم هجری قمری

دکتر محمد جعفری (قنواتی)* صفحات 165 - 178

10- لغات و اصطلاحات عوام در شعر ناظم هروی

محمدآصف فکرت* صفحات 179 - 190