شمارۀ نخست؛ 1398 خورشیدی

3- سهم میرعلی‌شیر نوایی در رشد موسیقی علمی و عملی عهد تیموریان

نویسنده: دکتر اسدالله شعور* صفحات 17 - 33

4- کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی جلال‌الدین صدیقی

نویسنده: دکتر حبیب پنجشیری* صفحات 35 - 48

6- «تاریخ وصّاف»؛ نسخه‌ای ارزشمند از کتاب‌خانۀ بایسنغر میرزا

نویسنده: دکتر شیوا میهن* صفحات 91 - 116

7- هرات‌پژوهی در شبه‌قاره، پیشینه و گستره

نویسنده: دکتر عارف نوشاهی* صفحات 117 - 146

9- فولکلور هرات در آغاز سدۀ دهم هجری قمری

نویسنده: دکتر محمد جعفری (قنواتی)* صفحات 165 - 178

10- لغات و اصطلاحات عوام در شعر ناظم هروی

نویسنده: محمدآصف فکرت* صفحات 179 - 190