شمارۀ دوم نامۀ بایسنغر

1- شناسنامه و فهرست مطالب

صفحات: 1- 7

2- سخن سردبیر

دکتر خلیل‌الله افضلی صفحات: 8 - 11

3- زندگی و کارنامۀ تومان آغا

سیدمسعود حسینی صفحات: 15 - 34

4- اعلاخان افصح‌زاد، جامی‌شناس زبردست

دکتر اَسرار رحمان‌فر صفحات: 35 - 53

5- واکاوی حکایتی از بهارستان جامی با روش فنی – بلاغی

محمدناصر ره‌یاب صفحات: 55 - 67

6- خاستگاه قوم جمشیدی بر اساس دست‌نویسی از آغاز سدۀ بیستم

الکساندرویچ سمینوف/ برگرداننده از روسی: حفیظ‌الله جواد صفحات: 69 - 87

7- رسالۀ موسیقی شاه‌محمد دلدوز هروی موسیقی‌دان دربار سلطان‌حسین بایقرا

دکتر اسدالله شعور صفحات: 89 - 108

8- میر عبدالرحمان حسینی هروی و شیوه‌شناسی خط او

نیک‌محمد مستمند صفحات: 109 - 126

9- طعمۀ طمع دلّالان: بازسازی دیجیتالی یک شاه‌کار دورۀ تیموری از کتاب‌خانۀ بایسنغر سلطان…

دکتر شیوا میهن صفحات: 127 - 152

10- مرمّت آرامگاه خواجه ابوالولید در هرات

دکتر عبدالواسع نجیمی/ برگرداننده از انگلیسی: سیندخت تمنا صفحات: 153 - 198