ویرایش کتب و مقالات

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر کتب و مقالات در حوزه‌های تاریخ، ادبیات، علوم اجتماعی، روان‌شناسی، سیاست و دین را ویرایش می‌کند. ویرایش این منابع در هر حوزه توسط کارشناسان آن حوزه و زیر نظر سرویراستار انجام خواهد شد که شامل اصلاح اشتباهات علمی اثر، افزودن موارد ضروری، فهرست‌ها و نمایه‌ها نیز خواهد شد. جهت آشنایی بیش‌تر با چگونگی ویرایش تیم مؤسسه می‌توانید با این شماره 0093700246606  و یا ایمیل آدرس info@baysunqur.com در تماس شوید.