خدمات تحقیقی

مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر آماده است که تحقیقات و پژوهش‌های شما را در حوزه‌های فرهنگی شامل رسوم، صنایع دستی، زبان و لهجه و در علوم اجتماعی، معارف و نصاب تعلیمی، زنان و … انجام دهد. شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند جهت انجام این تحقیقات با ایمیل آدرس info@baysuqur.com و یا شمارۀ تماس 0093700246606 در تماس شوند. این تحقیقات باید به صورت رسمی و در طی قراردادی با مؤسسه انجام شود و نام مؤسسه به عنوان مجری تحقیق باید در آن درج شود.