شمارۀ نخست؛ 1398 خورشیدی

۳- سهم میرعلی‌شیر نوایی در رشد موسیقی علمی و عملی عهد تیموریان

نویسنده: دکتر اسدالله شعور* صفحات 17 - 33

۴- کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی جلال‌الدین صدیقی

نویسنده: دکتر حبیب پنجشیری* صفحات 35 - 48

۶- «تاریخ وصّاف»؛ نسخه‌ای ارزشمند از کتاب‌خانۀ بایسنغر میرزا

نویسنده: دکتر شیوا میهن* صفحات 91 - 116

۷- هرات‌پژوهی در شبه‌قاره، پیشینه و گستره

نویسنده: دکتر عارف نوشاهی* صفحات 117 - 146

۹- فولکلور هرات در آغاز سدۀ دهم هجری قمری

نویسنده: دکتر محمد جعفری (قنواتی)* صفحات 165 - 178

۱۰- لغات و اصطلاحات عوام در شعر ناظم هروی

نویسنده: محمدآصف فکرت* صفحات 179 - 190

۱۱- سبک‌شناسی نثر تذکرۀ میرزا محمدرضا برنابادی

نویسنده: معروفه صدیقی* صفحات 191 - 211

۱۲- ساختار‌شناسی و شناسایی سرچشمه‌های تألیف قصیدۀ تحفه الافکار میر علی‌شیر نوایی

نویسنده: دکتر نورعلی نورزاد* صفحات 213 - 228

۱۴- معرفی کتاب «مرواریدی در صدف»

نویسنده: دکتر محمدالله افضلی* صفحات 267 - 274