کتب در دست چاپ مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر

 1. شناس‌نامۀ جامی، علی‌اصغر بشیر؛
 2. هرات در عهد صفویان، دکتر جلال‌الدین صدیقی (پایان‌نامۀ دکتری نویسنده در دانشگاه تهران)؛
 3. ملوک کرت هرات، علی‌محمد زهما؛
 4. فهرست مقالات مجلات ادبی هرات، به کوشش عبدالغفور سنگانی؛
 5. چارایماق، لودویک آدمک، ترجمۀ عبدالعظیم صدیقی؛
 6. دیوان ملا دوریش واله هروی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس سه نسخه)؛
 7. تذکرۀ محمدرضا برنابادی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس دو نسخه)؛
 8. مجموعۀ مراثی بایسنغرمیرزا، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی؛
 9. کلیات میرزا ارشد برنابادی، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی (بر اساس چهار نسخه)؛
 10. بررسی شعر مقاومت افغانستان، فضل‌الله زرکوب (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛
 11. خونابه (روزنوشت‌های حوادث هرات و منطقه از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ خورشیدی)، به کوشش دکتر خلیل‌الله افضلی و رابعه غواص صدیقی؛
 12. شعرای معاصر هرات، عبدالسلام ده‌زاد کهدستانی؛
 13. فضایل القرآن، ابوعبید قاسم بن سلام هروی، ترجمۀ دکتر عبدالله خاموش هروی؛
 14. مقامات ملا گندم علی، ملا عزیزالله، تصحیح دکتر خلیل‌الله افضلی؛
 15. هرات از فتح مسلمانان تا پایان سدۀ دوم هجری، اصلاح عبدالحمید ریحان، ترجمۀ دکتر خلیل‌الله افضلی؛
 16. کارنامۀ بیدل‌پژوهی در زبان فارسی، دکتر خلیل‌الله افضلی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛
 17. دیدگاه‌های ادبی بیدل، دکتر خلیل‌الله افضلی (پایان‌نامۀ دکتری نویسنده در دانشگاه فردوسی مشهد)؛
 18. مقالات جلال‌الدین صدیقی، به کوشش حمیدالله کامگار؛
 19. روضه الاحباب فی تاریخ و الاصحاب، تصحیح ذبیح الله جامی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسنده در دانشگاه هرات)؛
 20. کلیات امان‌الله نطقی افضلی، به کوشش دکتر محمدالله افضلی؛
 21. اویماق مغول، عبدالقادر لله‌باش قاجار؛
 22. رسالۀ موسیقی درویش علی چنگی خاقانی، تصحیح دکتر اسدالله شعور؛